Bellen Gaan naar
NEDERLANDS: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP VIA L'ORC
1. Object
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging worden gemaakt met behulp van de Regional Marketing Tool (ORC).
De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Geen reservering is mogelijk zonder dat de klant zijn toestemming heeft gegeven. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.
2. Aanbiedingen
Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen worden te goeder trouw en op basis van de beschikbare gegevens opgesteld. Kaarten, foto's en illustraties worden alleen ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering is afgerond. De klant machtigt ons om eventuele duidelijke materiële fouten in de informatie die we hem meedelen te corrigeren.
3. Prijs
De prijzen die worden weergegeven op het moment van boeken, vormen de totale prijs van de verkochte service, inclusief belastingen, toeslagen en andere kosten. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat u de service boekt. De klant machtigt ons om duidelijke prijsfouten te corrigeren.
4. Reservering
De klant kiest de diensten die worden gepresenteerd op de regionale marketingtool. Hij erkent de aard, de bestemming en de boekingsmethoden van de diensten die beschikbaar zijn op de boekingstool te hebben gelezen en de nodige en / of aanvullende informatie te hebben aangevraagd en verkregen om zijn reservering te maken met kennis van zaken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.
5. Boekingsproces
Reserveringen gemaakt door de klant gebeuren via de gedematerialiseerde reserveringsvoucher die online beschikbaar is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van het reserveringsformulier. De klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke reservering alle gegevens in te vullen die nodig zijn voor de reservering. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Zodra de definitieve keuze van de te boeken services is gemaakt, omvat de boekingsprocedure de volgende stappen tot validatie:
het invoeren van de creditcard in het geval van een garantie- of aanbetalingsverzoek, het raadplegen en aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst (en) dienst (en) en, ten slotte, de validatie van de reservering door de klant.
6. Bevestiging van ontvangst van de reservering
De reserveringstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail geeft een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van reservering en het adres van het etablissement. waar de klant zijn klachten kan indienen.
7. Herroepingsrecht
Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, de klant niet het recht heeft om zich terug te trekken in geval van een voorbehoud als het contract een specifieke datum of periode van uitvoering voorziet:
• accommodatie anders dan voor woondoeleinden (bijvoorbeeld vakantieverblijf),
• vervoer,
• autoverhuur,
• catering en diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten.
8. Respect voor het privéleven
Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake de bescherming van persoonlijke gegevens (2016/679) ("RGDP").
De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor het verwerken van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de dienstverlening (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder in het bijzonder Elloha.com die de reserveringstool beheert, online betalingsproviders, providers gevestigd in derde landen. Met name bij het online betalen, moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider naar de bank van het etablissement worden gestuurd, voor de uitvoering van het reserveringscontract. We gebruiken alleen partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de RGDP.
Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen per e-mail of post te sturen.
We bewaren uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).
In kwaliteit é van de persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht op inzage, rectificatie, wissing van uw gegevens en recht op verzet tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met daarin uw naam, voornaam en adres en het onderwerp van uw correspondentie.
Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
9. Annulering
Annulering
Annulering dient door de gast te worden gedaan via telefoon of via e -mail.
• Bij annulering meer dan 30 dagen voor aankomstdatum worden er geen kosten in rekening gebracht.
• Bij annulering 30 dagen of minder voor aankomstdatum wordt er 30% van de boekingskosten in rekening gebracht.
• Bij annulering 14 dagen of minder voor aankomstdatum wordt er 50% van de boekingskosten in rekening gebracht.
• Bij annulering op de dag van aankomst of een ""no-show"": wordt het volledige bedrag van het verblijf in rekening gebracht.
• Reserveringskosten die gemaakt zijn voor een voorkeursplek worden nooit gerestitueerd.

Mocht een boeking niet doorkunnen gaan i.v.m. de maatregelen omtrent covid-19 dan kan de boeking kosteloos verplaatst worden.

No Show
Indien u niet komt opdagen dan wordt dit beschouwd als een no-show, dit is van toepassing als de boeker niet voor 20.00 uur op de vastgestelde dag is aangekomen, tenzij anders is overeengekomen per mail of telefoon. De no-show of een eventueel eerder vertrek van de locatie en/of uit de accommodatie zijn onderworpen aan 100% betaling van uw boekingskosten. Als de klant niet komt opdagen op Domaine du Bocq, zonder op de hoogte te worden gesteld van enkele vertragingen, behoudt Domaine du Bocq zich het recht voor om de kampeerplaats of accommodatie de volgende dag van de aankomstdatum vanaf 14.00 uur opnieuw toe te wijzen.

10. Aansprakelijkheid
10.1 De wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor andere schade dan persoonlijk letsel en overlijden is per gebeurtenis beperkt tot maximaal de polis van Opdrachtnemer. De ondernemer is verplicht hiervoor een verzekering af te sluiten.
10.2 De aannemer is niet aansprakelijk voor enig ongeval, diefstal of beschadiging van zijn terrein, behoudens in geval van schuld toerekenbaar aan de aannemer.
10.3 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van extreme weersomstandigheden of andere vormen van overmacht.
10.4 De ondernemer is verantwoordelijk voor storingen in zijn deel van de openbare dienstverlening, behalve als hij zich kan beroepen op een geval van overmacht of als deze storingen verband houden met het beheer van het afhaalpunt van de vakantieganger.
11. Klachten
Elke klacht over de kwaliteit van de diensten van Domaine du Bocq moet verplicht worden ingediend en genoteerd op de dag van de dienst door de ter plaatse verantwoordelijke persoon of de beheerder van uw dossier. Klachten die achteraf worden verzonden, worden als niet-verifieerbaar beschouwd en geven geen recht op enige prijsvermindering, terugbetaling of commercieel gebaar.
12. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de arrondissementen Dinant of Marche-en-Famenne bevoegd. Alleen Belgisch recht is van toepassing.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dinant en Marche-en-Famenne bevoegd en is het Belgische recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.