Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Domaine du Bocq – voor Toeristisch Verblijf

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder

a. Kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;
b. Plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel;
c. Toeristische plaats: een plaats die beschikbaar is voor een kampeermiddel voor een periode van ten hoogste een maand maand;
d. Ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats aan de recreant ter beschikking stelt;
e. Recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
f. Mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
g. Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreant(en);
h.
Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de toeristische plaats; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;
i.
Informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de gehuurde plaats en het karpeermiddel, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
j. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant vóór de ingangsdatum van het verblijf;
k. Een geschil: als een bij de ondernemer ingediende klacht van de recreant niet naar tevredenheid van de partijen is opgelost.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode ter beschikking; laatstgenoemde krijgt daarmee het recht om daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type en voor de aangegeven personen te plaatsen.
 2. De ondernemer is verplicht schriftelijke informatie op basis waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.
 3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie, zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.
 5. Indien het gestelde in de overeenkomst en/of de bijbehorende informatie in strijd is met de algemene voorwaarden, gelden de algemene voorwaarden. Dit laat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken, waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.
 6. De ondernemer gaat er van uit, dat de recreant met instemming van zijn eventuele partner deze overeenkomst aangaat.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld. De klant machtigt de ondernemer om duidelijke prijsfouten te corrigeren.
 2. Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van de lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, dan kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

 1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 2. Indien langer dan zes weken voor de aankomstdatum is geboekt en de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op de zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op velledige betaling van de overeengekomen prijs;
 3. Indien zes weken of korter voor de aankomstdatum is geboekt en de recreant niet tijdig, of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, waarbij de recreant overeenkomstig artikel 6 lid 1 een vergoeding verschuldigd is aan de ondernemer. De ondernemer dient vooraf aan de recreant mede te delen wat de gevolgen zijn van een niet tijdige betaling.
 4. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op velledige betaling van de overeengekomen prijs.
 5. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal het na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering

 1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
 • Bij annulering binnen 3 maanden tot 31 dagen voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen 30 tot 15 dagen voor de ingangsdatum, 40% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen 14 tot 2 dagen voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen 1 dag voor de ingangsdatum of een “no-show”, 100% van de overeengekomen prijs;
 • Bij een “no-show” wordt het volledige bedrag van het verblijf in rekening gebracht.
 1. “No Show”

Indien u niet komt opdagen dan wordt dit beschouwd als een no-show, dit is van toepassing als de boeker niet voor 20.00 uur op de vastgestelde dag is aangekomen, tenzij anders is overeengekomen per mail of telefoon. De no-show of een eventueel eerder vertrek van de locatie en/of uit de accommodatie zijn onderworpen aan 100% betaling van uw boekingskosten. Als de klant niet komt opdagen op Domaine du Bocq, zonder op de hoogte te worden gesteld van enkele vertragingen, behoudt Domaine du Bocq zich het recht voor om de kampeerplaats of accommodatie de volgende dag van de aankomstdatum vanaf 14.00 uur opnieuw toe te wijzen.

 1. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of de bijbehorende plaats is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad

 1. De ondernemer kan de overeenkomt met onmiddellijke ingang opzeggen:
 2. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
 3. Indien de recreant, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;
 4. Indien de recreant, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing, door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd is met de bestemming van het terrein handelt;
 5. Indien het kampeermiddel van de recreant niet aan algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet.
 6. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigede brief of mondeling laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 7. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, docht uiterlijk binnen 4 uur.
 8. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen overeenkomstig artikel 10 lid 2.
 9. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Ontruiming

 1. Als de overeenkomst is geëindigd, moet de recreant, uiterlijk op de laatste dag van de bovengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.
 2. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van zeven dagen ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 2 en 3. Eventuele stallingskosten, voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 11: Wet- en regelgeving

 1. De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.
 2. LPG-installaties zijn op basis van de plaats alleen toegestaan, indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
 3. Indien de recreant krachtens gemeentelijke brandweervoorschriften preventieve maatregelen dient te nemen, zoals het voor handen hebben van een goedgekeurd blusrapport, dient de recreant deze voorschriften strikt na te leven.

Artikel 12: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden
 3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorziendingen van welke aard dan ook bij, op , onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 4. De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel en van de in lid 3 genoemde voorzieningen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van €455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorziening, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storing verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.
 5. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
 6. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
 7. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.